11 April 2021

Grenzeloos geschriften

In de serie Grenzeloos geschriften publiceren we brochures over actuele onderwerpen. De brochures zijn te bestellen door op 'bestellen' te klikken. Een PDF van de brochures kan hier gedownload worden.


Nieuw Rechts in Nederland
Geschrift
Prijs: € 4,00
39 pagina's
Nederland staat bekend als een tolerante en open samenleving, maar sinds enkele jaren boekt uiterst rechts in Nederland opmerkelijk veel succes. Geert Wilders is er in geslaagd een van de toonaangevende politici van Nederland te worden. In deze brochure schetst Alex de Jong de ontwikkeling van nieuw rechts in Nederland, van Frits Bolkestein via Pim Fortuyn tot en met Geert Wilders. Hij geeft aan hoe nieuw rechts zo succesvol kon zijn door het oude biologische racisme van traditioneel uiterst rechts te vervangen door een cultureel racisme, met de moslim als ‘de Ander’, waarop alle maatschappelijke onvrede geprojecteerd kan worden.
De wortels van vrouwenonderdrukking
Geschrift
Prijs: € 4,00
24 pagina's
Al minstens 7.000 tot 8.000 jaar heeft de vrouw een ondergeschikte plaats in de maatschappij. Die overheersing van het mannelijke over het vrouwelijke geslacht noemen we het patriarchaat. Het gezin speelt daarin een centrale rol. Het is de plaats waar de vrouw haar ondergeschikte rol leert spelen en waar de seksualiteit wordt gedwongen in de mal van de monogame heterorelatie. In deze brochure bespreekt Nadia de Mond de oorsprong van het patriarchaat, het karakter ervan en de relatie met het kapitalisme. Ze behandelt het begrip gender en de manier waarop dat gebruikt kan worden om de plaats en rol van de vrouwen te analyseren, maar ook de problemen met dit begrip komen aan bod. En ze gaat in op de strijd tegen vrouwenonderdrukking en de relatie met de antikapitalistische strijd en de rol daarbij van de LGTB beweging.
De vakbond terug aan de leden
De vakbond terug aan de leden
Geschrift
Prijs: € 4,00
34 pagina's
Het pensioenakkoord dat toenmalig FNV voorzitter Agnes Jongerius in 2010 sloot waarin de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 67 jaar werd beklonken, was in strijd met het eerder ingenomen standpunt van de FNV, het werd niet gesteund door de meerderheid van de leden en het leidde tot een diepe crisis in de FNV. Er werden verschillende PvdA kopstukken aan het werk gezet om het proces dat zou moeten leiden naar een nieuwe vakbeweging in goede banen te leiden. Maar ook de leden roerden zich. Al eerder was in de Abvakabo de groep ‘kloofdichters’ er in geslaagd om een meerderheid op het bondscongres te winnen voor een andere koers, voor een meer democratische en strijdbare vakbeweging. De afgelopen tijd is die ontwikkeling doorgegaan en zijn er een aantal belangrijke stappen in die richting gezet. In deze derde vakbondsbrochure in de serie Grenzeloos geschriften komen zes actieve vakbondsleden hierover aan het woord. Hun verhalen zijn een bron van inspiratie voor alle actieve vakbondsleden en een aanmoediging voor alle (nog) niet actieve vakbondsleden om mee te doen. Op weg naar een bond van, voor en door de leden.
De lange mars van de SP
Geschrift
Prijs: € 4,00
De SP heeft in haar bestaan enkele opmerkelijke transformaties ondergaan. Begonnen als een maoïstische splinter nam zij in de tweede helft van de jaren zeventig afstand van het maoïsme en China. In de late jaren tachtig en vroege jaren negentig, na de implosie van het Oostblok, liet de partij alle referenties naar het marxisme en leninisme vallen. Het was vooral Jan Marijnissen die in de jaren negentig de partij van een nieuwe ideologie voorzag: socialisme werd in de eerste plaats een ethische zaak waarbij menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit de centrale waarden zijn. Het doel van de huidige SP is niet meer het socialiseren van de productiemiddelen maar het beschermen en versterken van de verzorgingsstaat. Als enige linkse partij is de SP er in geslaagd de PvdA naar de kroon te steken, maar of ze op langere termijn ook in staat zal zijn echt een alternatief te vormen is nog maar de vraag.
Democratisering van de economie
Geschrift
Prijs: € 4,00
Democratisering van de economie betekent dat de economische beslissingen niet meer achter gesloten deuren genomen worden door een kleine minderheid, maar dat we allemaal meewegen. Dat het principe van één aandeel, één stem plaats maakt voor één mens, één stem. Dat beslissingen over de economie niet langer genomen worden om de winsten van een kleine groep van kapitaalbezitters te vergroten, maar op basis van de belangen van de overgrote meerderheid van de bevolking. Dat niet langer uitsluitend het behalen van een zo groot mogelijke materiële winst voor enkelen de doelstelling is, maar het welzijn van de bevolking en de bescherming van het milieu centraal staan. Democratisering van de economie betekent het aanpakken van de macht zoals die nu geconcentreerd is bij een kleine groep. Er zal geen sociale uitweg uit de crisis zijn en geen oplossing van de milieucrisis zolang de huidige economische machthebbers het voor het zeggen hebben. De afgelopen jaren heeft deze economische elite laten zien dat ze hun macht niet zo maar laten inperken. Er zal een brede en sterke sociale beweging en een sterke socialistische partij nodig zijn om hen daar toe te dwingen.
Wat is ecosocialisme
Geschrift
Prijs: € 4,00
Ecosocialisme is een internationale politieke stroming die strijdt tegen de ecologische rampen die zich op dit moment op onze planeet voltrekken en die ons in de toekomst bedreigen. Ecosocialisten gaan er daarbij van uit dat die ecologische rampen nauw samenhangen met het functioneren van het kapitalisme en dat het behoud van een gezond milieu op onze planeet onverenigbaar is met de kapitalistische logica. Ecosocialisten realiseren zich dat het op gebruik van fossiele energie gebaseerde economische en maatschappelijke systeem vervangen moet worden door een systeem gebaseerd op duurzame energie. En dat daarbij geen enkele levenssfeer onberoerd kan blijven. Een beter leven, met minder materiële consumptie, duurzame gebruiksgoederen, meer vrije tijd door een drastische verkorting van de arbeidstijd, meer aandacht en tijd voor cultuur en menselijke relaties, het terugdringen van de kloof tussen arm en rijk op wereldvlak, dat zijn allemaal elementen van de maatschappij waar ecosocialisten zich voor inzetten. De kern van deze brochure wordt gevormd door een tekst van Daniel Tanuro met de titel “De ontwikkelingsfasen van de kapitalistische ecologische crisis”. Hierin behandelt hij de relatie tussen kapitalisme en ecologie in een historische context.
Links en de Syrische revolutie
Geschrift
Prijs: € 4,00
In de burgeroorlog in Syrië zijn al ruim 110.000 doden gevallen en een half miljoen gewonden en verminkten. Vier miljoen Syriërs zijn binnen Syrië gevlucht en twee miljoen naar de omringende landen met name Libanon en Irak. Daarmee is de burgeroorlog in Syrië het meest bloedige conflict in deze eeuw. Achter het geweld van de gewapende strijd in Syrië gaat een volksrevolutie schuil. Een revolutie waarin Syriërs proberen hun lot in eigen handen te nemen. Het revolutionaire proces in Syrië en in de rest van de Arabische wereld zal niet op korte termijn tot een overwinning kunnen leiden. Het zal een langdurig proces zijn waarbij terugslagen en perioden van opgang elkaar af zullen wisselen en waarbij zich allerlei onverwachte wendingen voor kunnen doen. Het steunen van dit revolutionaire proces in al zijn zwakheid en grilligheid moet voor links voorop staan.
De strijd voor een echt nieuwe vakbeweging
Geschrift
Prijs: € 4,00
Na het pensioendrama en de interne crisis die daar het gevolg van was probeert de FNV zichzelf opnieuw uit te vinden. Maar als wat? Als een vakbeweging die door polderen mee helpt om sociale onrust te voorkomen en te kanaliseren, of als een vakbeweging die consequent opkomt voor de belangen van haar leden? Op een aantal punten hebben de voorstanders van een strijdbare en democratische vakbeweging zeker slagen binnen kunnen halen. De FNV kent nu een direct door de leden gekozen ledenparlement en een gekozen voorzitter. De benadering van activerend vakbondswerk zoals die in 2010 door de ‘kloofdichters’ in de Abvakabo werd uitgedragen vind ook elders gehoor en in verschillende sectoren zijn nu ‘organizers’ aan het werk. In deze brochure wordt door directe betrokkenen verslag gedaan van deze strijd en wordt aangegeven wat er verder moet gebeuren om tot een democratische en strijdbare vakbeweging te komen.
Vakbondswerk aan de basis
Geschrift
Prijs: € 4,00
Vakbondswerk aan de basisIn deze brochure uit 2011 komt een serie vakbondsactivisten aan het woord over het opzetten van vakbondswerk aan de basis. Er wordt aandacht besteed aan de grote, negen weken durende staking van de schoonmakers in 2010 en de voorgeschiedenis daarvan. Lot van Baaren en Ger Geldhof leggen de achtergrond uit van de ‘Kloofdichters’ die in mei 2010 tot verrassing van velen op het Abvakabo congres een meerderheid achter zich kregen en een diepgaand proces van verandering in deze bond in gang zette. Patrick van Klink legt uit hoe het vakbondswerk bij het Unileverbedrijf Van den berg zich in de loop van de afgelopen dertig jaar heeft ontwikkeld en wat daaruit te leren valt voor de huidige situatie. Bart Plaatje uit Groningen geeft zowel een beeld van zijn eigen ontwikkeling van slapend vakbondslid tot organizer, maar ook van het door hem opgezette netwerk “Bondgenootje’. Kees de leeuw, die als analist werkzaam is in het Maasstadziekenhuis, geeft een beeld van het werk van een vakbondsconsulent en hoe je met individuele belangenbehartiging de basis legt voor collectieve acties. Ko Hartman en Ger Geldhof, kaderleden van de Abvakabo bij het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB geven tot slot een beeld van hun “achterbanstrategie’. Hoe zorg je dat de bond in het bedrijf sterkt wordt, en blijft en dat de mensen zich in de bond herkennen. Al met al geeft de brochure een goed overzicht van de aanloop tot de vernieuwing van de FNV die inmiddels in volle gang is.

Pagina's