Home » News, Revolutionary Peoples Army

Sulat Pamahayag sa ika-17 nga Kasumaran sa Pagkahimugso sa Revolutionary Peoples’ Army (RPA)

9 April 2012
Niadtong Marso 18, 1995 nahimugso ang Revolutionary Peoples’ Army (RPA) pinaagi sa pag-uyon sa tanang membro sa liderato sa Peoples’ Communist Party (PCP)[Pre-Party nga pormasyon nga mibulag sa karaang Partido sa Communist Party of the Philippines (CPP)] sa gipahigayong plenum niini alang sa pag-ilis sa pangalan sa iyang armadong kusog nga mibulag sa New People’s Army (NPA). Nahiusahan ang maong pangalan tungod kay nagtan-aw ang liderato nga adunay tulo ka klase sa katawhan ang Mindanao nga mao ang katawhang Lumad, Katawhang Moro ug Katawhang Migrante o settler nga naggikan sa isla sa Luzon ug Visayas. Basi sa maong pagtan-aw, nahukman nga  angayan lamang nga ang mamahimong pangalan  sa ipabarug nga armadong kusog nagrepresentar sa maong mga katawhan. Gikan dinhi gisugdan sa mga kauban ang paghimo sa iyang pinakahaum nga oryentasyong militar nga maoy mogabay sa pagpatuman sa inadlaw-adlaw nga gimbuhaton  nga nakabasi usab sa kongkretong kahimtang sa Mindanao ug sa tibuok nasud

RPA members gather in front of the flags of the RPA and the RPM-M

Mikabat og duha ka tuig kapin, gipatawag ang unang Mindanao-wide Military Conference niadtong Nobyembre 11-18, 1997. Ang iyang mga sentro nga hisgutanan mao ang pagsumada sa armadong gimbuhaton gikan sa pagkatukod sa unang armadong yunit sa kabukiran  ug gimbuhatong Partisano sa kapatagan ug kasyudaran ug  lakip nga gisumada usab ang  natukod nga Moro Revolutionary Army (MRA) sa katawhang Moro ug ang Kuyog Sumfat Mamalu (KSM) sa katawhang Lumad, pagpinalisa sa armadong  oryentasyon ug kondukta sa paglihok sa hukbo samtang anaa pa sa hunas nga yugto sa pagrebolusyon,  pag-apruba sa pangalan sa hukbo ug pagpili sa iyang unang  pangkinatibuk-ang koman. Sa maong kumperensya mas napalig-on ang padayong pagdala sa maong pangalan sa hukbo tungod kay mayoriya ang miuyon ug mi-apruba niini. Dinhi usab nakita ang mga negatibo ug mga positibong pagtulun-an nga mas  makatabang alang sa padayong pagpatuman sa armadong gimbuhaton sa umaabot.
Gikan sa maong kumperensya napamatud-an sa sobra dekada nga kasinatian ang ka- insakto sa pagdala sa bag-ong oryentasyong militar, ang Politiko-Militar nga gambalay nga nagapasabot sa pagbalanse sa duha ka aspeto nga wala magtan-aw sa usa nga kanunay’ng prinsipal ug segundaryo lamang ang usa, sukwahi sa gituohan  ug ginadala sa karaang Partido hangtud karon. Ang patas nga pagtan-aw sa politika ug militar nga gimbuhaton ug ang patas nga pagtan-aw sa ubang arena sa pakigbisog ngadto  sa uban pang  porma sa pakigbisog nga nagadepende sa kongkretong kahimtang nga nagatunhay  sa usa ka tino nga panahon. Wala nato gisalikway ang paggunit og armas ug armadong pakigbisog  isip pinakahait nga porma sa pakigbisog apan ang pinakamahinungdanon mao ang pagbutang niini sa insaktong lugar. Sa usa ka dili patas ug dili hingpit nga lambo (uneven and mal developed) nga sistemang Kapitalismo sama sa Pilipinas, anaa ang paghunas ug pagtaub sa rebolusyon. Panahon sa hunas angayan nga pakusgon ang Rebolusyonaryong Kalihukang Masa pinaagi sa pagkombina sa tanang porma sa pakigbisog alang sa pagkab-ot sa mga batakang pangayo ug reporma nga sa dugay nang panahon gihikaw kanila. Ang dakung papel sa armadong kalihukan mao ang pagsuporta sa ilang mga kalihukan ug depensahan ang mga kadaugan niini batok sa atake sa nagharing hut-ong pinaagi sa pagsilot sa mga gikasilagan kaayo sa katawhan ug gustong moguba sa ilang kalihukan.
Duha ka adlaw sa wala pa ang  ika-17 nga kasumaran sa RPA, nagpahigayon kini og pre-summing up sa nahimong kasinatian ug kasaysayan niini. Gikan sa iyang pagtukod sa unang armadong yunit niadtong 1984 hangtud na sa pagbulag sa karaang Partido ug armado niini, pagbarug sa kaugalingon ug pagpabarug og bag-ong  Partido ug bag-ong pangalan sa armadong hukbo. Sa maong mga yugto daghan kaayong mga pagtulun-an ang nakita, negatibo man ug positibo nga bahin sa kasinatian. Busa tungod niini, mahinungdanon kaayo kining makat-onan ug mahibaloan sa mga kauban aron mas mapalambo pa ang mga positibo nga bahin sa kasaysayan ug aron malikayan na ang mga nangaging kahuyangan kaniadto og  dili na masubli pa sa umaabot.
Atol sa kasaulogan sa iyang adlaw nga kasumaran, adunay gipahigayong programa ang mga kauban, aktibista ug mga masa nga nagdala sa tema nga “Ipadayon ang Paggunit sa Insaktong Oryentasyon alang sa Pagpasubsob sa Rebolusyon batok sa mga Mapahimuslanon”. Ang maong programa adunay tulo ka mahinungdanong bahin, ang una mao ang presentasyon sa hukbo sa ilang mga kahanas sa gimbuhaton militar pinaagi sa war games, maneuvering, combat operation sa kabukiran ug partisan operation sa kalungsuran ug kasyudaran. Ang Ikaduha mao ang paghandum ug pagpasidungog sa mga kaubang martirs nga naghalad sa ilang kinabuhi diha sa rebolusyon ug ang Ikatulo mao ang paghatag sa mga suportang mensahe nga nagagikan sa nagkalaing-laing sektor, masa, katawhan  ug mga nagkalain-laing linya sa gimbuhaton isip pagyukbo sa ika-17 nga kasumaran sa pagkatukod sa RPA. Lakip nga mihatag sa iyang mensahe ang liderato sa Rebolusyonaryong Partido ng  Manggagawa- Mindanao (RPM-M), mensahe sa pagpadasig  ug paghagit sa tanan alang sa  pagpadayon sa sosyalistang rebolusyon hangtud nga makab-ot ang katumanan niini.
Nagmalampuson ang maong kasaulogan nga walay nahitabong kakulian bisan pa man adunay mga  impormasyon kabahin sa lihok sa kaaway ug namatikdang presensya sa Reaffirmist sa palibot. Ang maong kalampusan bunga sa kooperasyon sa tanang kauban (hukbo ug Teritoryal), aktibistang masa, regular lokal nga pwersa ug mga kaabag nga pwersa sa hukbo ug pipila ka alyado nga naghatag sa ilang  panahon ug tabang aron magmalampuson ang maong kalihukan. Busa, ang NOC kinasing-kasing nga mopaabot sa dakung pagpasalamat sa tanang naghatag og tampo alang sa katumanan sa maong kasaulogan ug manghinaut nga sa kanunay ug sa umaabot magpadayon ang kadasig sa pagsuporta sa bisan unsang gimbuhaton nga ipahigayon sa rebolusyonaryong kalihukan.
Mabuhi ang Sosyalistang Rebolusyon!
Mabuhi ang mga Katawhan u gang Masa!
Mabuhi ang ika 17 nga kasumaran sa Revolutionary Peoples’ Army!
Mabuhi ang Reblusyonaryong Partido ng Manggagawa-Mindanao!
Mabuhi ang Tulo ka Katawhan (Lumad, Moro ug Migrante)!
Mabuhi kitang tanan!

Comments are closed.