13 July 2020

Fascisme en antifascisme: over debatten binnen links in de VS

De verkiezing van Donald Trump en de daaruit voortvloeiende toename van racistisch geweld sinds november 2016 heeft de kwestie van het fascisme weer op de agenda van links in de VS geplaatst. De afgelopen tijd debatteerden socialisten, anarchisten en andere radicalen in de VS over wat fascisme is (en niet is) en hoe het te bestrijden (of hoe niet). In dit essay wordt onder meer ingegaan op de vraag of onze verdediging van de 'vrije meningsuiting' zich uitstrekt tot fascisten of dat we proberen fascisten 'geen platform' te bieden. Proberen we slechts het aantal fascisten te overtreffen of proberen we hen ook fysiek te confronteren? Vertrouwen we op de bureaucratie van de overheid en de universiteit of op massamobilisaties van onderop om ons tegen het fascisme te verzetten? Zijn antifascistische organisaties nu een afleidingsmanoeuvre of een noodzakelijk onderdeel van de wederopbouw van militante arbeiders- en sociale bewegingen? [leestijd 10 minuten]

Polarisatie

De wereldwijde economische inzinking die in 2008 begon, heeft geleid tot een diepe politieke polarisatie in de kapitalistische wereld. Naarmate de leef- en werkomstandigheden voor brede delen van de arbeiders- en de middenklasse (kleine ondernemers, zelfstandigen, managers) verslechterden en het neoliberale kapitalistische establishment  - zowel het conservatieve als het sociaaldemocratische - in diskrediet werden gebracht, zijn belangrijke delen van de bevolking op zoek gegaan naar meer radicale politieke alternatieven.

Op links zagen we snel groeiende bewegingen van jongeren zoals Occupy Wall Street in de VS, de beweging van de pleinen in Spanje en 'Nuit Debout' in Frankrijk, die aandrongen op veilig werk, onderwijs, gezondheidszorg en sociale voorzieningen. Er zijn links-populistische electorale formaties ontstaan die een politieke uitdrukking vormen van linkse radicalisering. Sommige buiten de traditionele hervormingsgezinde partijen om (Podemos in Spanje, Bloco de Esquerda in Portugal), andere binnen de sociaaldemocratische of zelfs kapitalistische partijen (Corbyn in Groot-Brittannië, de Sanders-campagne in de VS).

De belangrijkste politieke begunstigde van de groeiende ontgoocheling over de neoliberale status quo kwam echter vooral ten goede aan een nieuw populistisch rechts. Dit populistisch-nationalistische rechts, dat zowel tegen 'globalisten' als geracialiseerde immigranten ingaat, heeft belangrijke electorale doorbraken gekend in Groot-Brittannië met de 'Brexit'-stem, in Frankrijk met de groei van het Front National en de Alternative für Deutschland. Zoals we zullen zien, hebben de sociale en politieke factoren die de groei van nationaal-populistisch rechts hebben aangewakkerd, ook de ruimte gecreëerd voor de heropleving van fascistische bendes in een aantal geïndustrialiseerde kapitalistische landen.

Trump

De verkiezing van Donald Trump in 2016 is de meest zichtbare uiting van deze dynamiek. Trumps opstand van de middenklasse in de Republikeinse partij kwam het Witte Huis binnen met een 'alt-right' programma van nieuwe handelsbescherming van Amerikaanse 'producenten' tegen 'buitenlandse concurrenten', repressie tegen ongedocumenteerde immigranten, en duidelijke oproepen tot racisme. Zijn overwinning heeft een nieuwe golf van racistisch geweld en de heropleving van echt fascistische bendes in de straten van verschillende Amerikaanse steden aangemoedigd. Links heeft moeite om de wortels van dit nieuwe rechts te analyseren en een strategie te ontwikkelen om het te bestrijden. Helaas worden in veel van de discussies rechtspopulisme en fascisme door elkaar gehaald. Deze verwarring is niet verwonderlijk gezien de vergelijkbare ideologie en sociale basis van rechtspopulisme en fascisme.

Zowel economische nationalisten als fascisten beweren de 'kleine man' te verdedigen tegen bedreigingen van 'boven en onder'. Nationalistische populisten als Trump en zijn voormalige strateeg Steve Bannon van Breitbart News, en de verzameling blanke nationalistische groeperingen zoals de Ku Klux Klan, neonazi's, Sons of Odin, de Proud Boys en ander straattuig delen een vijandige houding ten opzichte van zowel 'globalistische bedrijven' als etnische minderheden, immigranten, vrouwen en vakbonden. Zowel de 'transnationals' als de geracialiseerde minderheden en georganiseerde arbeiders knijpen 'hardwerkende' - dat wil zeggen blanke - Amerikanen uit. Het antisemitisme wordt ingezet tegen de 'kosmopolitische elites' die bedrijven runnen die niet ‘loyaal’ zijn aan het Amerikaanse vaderland, terwijl anti-zwart racisme, islamofobie en anti-immigratie xenofobie zich richten op de niet-blanke arbeidersklasse en de armen.

Sociale basis

Ook de sociale basis van zowel rechtspopulisme als fascisme is vergelijkbaar. De overgrote meerderheid van de Trump-kiezers, en de (kader)leden en sympathisanten van de fascistische groepen zijn afkomstig uit de blanke, voorstedelijke middenklasse - kleine ondernemers, managers en zelfstandigen. Zij hebben, net als het grootste deel van de wereldbevolking, sinds het begin van de wereldwijde kapitalistische crisis in 2008 te maken gehad met een dalende levensstandaard en toenemende economische onzekerheid. Omdat ze niet georganiseerd zijn in een vakbond, ontbreekt hen de mogelijkheid zich te verdedigen tegen het kapitaal, waardoor segmenten van de middenklasse aangetrokken worden tot de bewering dat zij zowel van bovenaf worden bedreigd door transnationale ondernemingen als van onderaf door georganiseerde werknemers, raciale minderheden en immigranten.

Zowel rechtspopulisme als fascisme kunnen ook rekenen op de steun van oudere, blanke werknemers en werklozen. Net als hun niet-blanke en allochtone collega's hebben zij hun levensstandaard zien dalen door het neoliberale kapitalistische offensief van de afgelopen veertig jaar - en hun situatie is sinds de recessie nog onveiliger geworden. De zwakte van de klasseorganisaties – met name de vakbonden - die een collectieve verdediging tegen het kapitaal kunnen bieden, leidt ertoe dat delen van de arbeidersklasse zich proberen te verdedigen ten koste van andere arbeiders - vrouwen, mensen van kleur, immigranten, homo's en moslims.

Machtsopbouw

Ondanks deze overeenkomsten, verschillen rechtspopulisme en fascisme fundamenteel van elkaar in de manier waarop ze zich organiseren en macht opbouwen. Het rechts-populisme in de ontwikkelde kapitalistische wereld vertrouwt vooral op verkiezingspolitiek. Hoewel er sprake is van feitelijke samenwerking tussen Trump, het Franse Front National en andere rechts-populistische formaties en de fascistische bendes, vertrouwt populistisch rechts in de eerste plaats op verkiezingen om de macht te veroveren.

Het fascisme is niet in de eerste plaats een electorale beweging. In plaats daarvan is het een sociale beweging die haar leden rekruteert en vasthoudt en de macht verwerft door middel van geweld en terreur. Fascistische groeperingen zijn straatvechters die hun vijanden - links, vakbondsactivisten, mensen van kleur, immigranten, moslims en homo's - fysiek proberen te intimideren. Het uiteindelijke doel van fascistische bewegingen is het verpletteren van alle onafhankelijke organisaties van werkende en onderdrukte mensen door de oprichting van een eenpartijdictatuur.

De voorwaarden voor een fascistische machtsovername bestaan op dit moment in de VS noch in enige ander kapitalistisch land. Het overdragen van de macht aan fascisten brengt risico's met zich mee voor kapitalisten. Aan de ene kant zou het overdragen van macht aan fascisten strijdbare tegenmobilisaties door de arbeidersklasse en onderdrukten kunnen uitlokken. Anderzijds zien kapitalisten fascisten terecht als 'onbetrouwbare' elementen, waarvan de agenda misschien niet helemaal samenvalt met die van kapitalisten. Het fascisme is in tijden van extreme nood voor de kapitalisten aan de macht gekomen, meestal wanneer werkende mensen en links dreigden de macht te grijpen, maar hebben nagelaten dit te doen. Het kapitaal is sinds het midden van de jaren zeventig helaas niet meer geconfronteerd met een uitdaging door de arbeidersklasse. Kapitalisten in de VS en over de hele wereld houden rechtse populistische regimes af van een beleid dat nadelig is voor het kapitaal, en hebben in deze periode geen behoefte om het fascisme te accepteren.

Groeiende fascistische beweging

Hoewel een fascistische machtsovername geen onmiddellijke bedreiging vormt, bestaan de sociale en politieke voorwaarden voor een hernieuwde groei en vertrouwen van fascistische bewegingen wel degelijk. Economische stagnatie en dalende levensomstandigheden onder grote delen van de midden- en arbeidersklasse, in combinatie met de tweeledige crisis van de traditionele kapitalistische politiek en van de organisaties van werkende en onderdrukte mensen, bieden een vruchtbare omgeving voor de groei van fascistische bendes. Het electorale succes van rechtse populisten als Trump zorgt voor een 'wind in hun rug' en moedigt hen aan om voor het eerst in bijna twintig jaar de straat op te gaan. Simpel gezegd is de groei van het fascisme een reëel gevaar voor links, werkende mensen en onderdrukten. We moeten ze nu stoppen, nu ze nog steeds een marginale en verachte beweging zijn.

Overtuigen en intimideren

Onze strategie ter bestrijding van rechts-populistische ideologen en politici - de Trumpen, de Bannons en hun illusies - moet anders zijn dan onze strategie om de fascistische bendes het hoofd te bieden. Zoals Sam Farber het in een stuk verwoordde, moeten we altijd onderscheid maken tussen rechtse 'overtuigers' en fascistische intimidatoren. Tegen Trump, Bannon en pseudo-intellectuelen in hun omgeving, zoals Charles Murray, moet worden gedemonstreerd, ze moeten worden uitgedaagd en weersproken. Maar we kunnen als links onze strijd voor de vrijheid van meningsuiting niet loslaten, zelfs niet voor mensen met een racistische, seksistische, homofobe en nativistische mening. Zolang deze ideologen het woord voeren - in een poging om mensen te overtuigen met hun onwetenschappelijke, valse en weerzinwekkende ideeën - moeten we niet proberen hen ervan te weerhouden om te spreken.

Terreur en intimidatie

Fascisten daarentegen houden zich niet bezig met praten of overtuigen, maar met terreur en intimidatie. Toen fascisten in 1936 door East End in Londen marcheerden, probeerden ze de Joodse arbeiders daar niet over te halen om toe te treden tot de British Union of Fascists - ze marcheerden om de bevolking te terroriseren. Toen nazi's, Proud Boys en ander straatschorem afgelopen augustus in Charlottesville marcheerden, probeerden ze niet de Afro-Amerikanen en anderen te overtuigen van de legitimiteit van het 'zuidelijke erfgoed', maar iedereen te terroriseren die de blanke overheersing in twijfel trok.

Het fascisme is geen politieke beweging die aanhangers wint door een beroep te doen op ideeën. In plaats daarvan bouwen fascistische organisaties zich op door collectief geweld tegen georganiseerde arbeiders, links, mensen van kleur, homo's, moslims en immigranten. Het ontbreken van effectieve tegenmobilisaties met als doel de fascistische acties te stoppen, maakt het alleen maar erger. In tegenstelling tot wat liberaal links in de VS en de rest van de wereld meent, zal het negeren van fascisten hen niet doen verdwijnen - het zal hen alleen maar aanmoedigen. Simpel gezegd: we moeten de fascisten geen platform bieden.

Alt right

Het is duidelijk dat de opkomst van 'alt-right', waar zowel rechtse ideologen als fascistische misdadigers deel van uitmaken, het nodig maakt om dit onderscheid te operationaliseren. Wanneer Milo Yiannopoulis ongedocumenteerde universiteitsstudenten buitensluit, maakt hij hen niet alleen tot doelwit voor de immigratiedienst en de douane, maar ook voor fascistische bendes die hen lastigvallen en terroriseren. Anne Coulter trok ook de grens tussen overreding en intimidatie over toen ze de vorming van 'doodseskaders' aanmoedigde als Trump en de Republikeinen zouden instemmen met een hervorming die immigranten zonder papieren zou legaliseren. Ons vermogen om effectief te argumenteren dat fascisten geen platform mogen hebben, hangt af van dit onderscheid.

Sommige liberalen en zelfs sommigen delen van socialistisch links zijn het erover eens dat fascisten geen toestemming mogen krijgen om zich te organiseren en te mobiliseren. Ze willen echter dat de kapitalistische staat, meestal lokale overheden en universiteitsbestuurders, acties van fascisten verbieden. Dit is een strategie die gedoemd is te mislukken. Aan de ene kant omdat men er niet op kan vertrouwen dat de politie de fascisten uiteen jaagt. Er is veel bewijs voor de band tussen fascistische kernen en politieagenten in de VS en in andere kapitalistische landen. Aan de andere kant wil links niet dat de staat en de onderwijsbureaucraten de macht hebben om de vrijheid van meningsuiting, vergadering en dergelijke te beperken. Wij zullen het meest waarschijnlijke doelwit zijn van verboden op 'ontwrichtende' of 'controversiële' organisaties en sprekers, niet de fascisten.

Massamobilisaties

Het is de taak van links om massamobilisaties op te bouwen die hen in aantal zullen overtreffen en, waar mogelijk, de fascisten fysiek zullen bestrijden. Er is veel discussie over de strategie en tactiek van de losse netwerken van militanten die bekend staan als 'antifa' - antifascistische actie. Er is legitieme kritiek op deze kameraden. Vaak starten ze fysieke strijd zonder de steun van de organisatoren van grotere antifascistische mobilisaties, of ze nemen het op tegen de straatbendes als we niet in de meerderheid zijn ten opzichte van de fascisten. Hun basisargument - dat het fascistische gevaar onder ogen moet worden gezien en verpletterd, indien nodig fysiek, is echter volkomen juist.

Hoewel we zoveel mogelijk mensen moeten mobiliseren om de fascisten in aantal te overtreffen, zullen massamobilisaties alleen uiteindelijk niet volstaan, ondanks de beweringen van sommigen binnen links in de VS. We moeten ons voorbereiden op de onvermijdelijke fysieke strijd die historisch gezien cruciaal is geweest om het fascisme te verslaan. Ons model moet lijken op de succesvolle antifascistische acties zoals Cable Street in Londen in 1936, Madison Square Garden in New York in 1938, de Mutualite in Parijs in 1973 en Lewisham in Londen in 1977 - waar revolutionair links massale acties organiseerde die bredere lagen van de bevolking mobiliseerden tegen de fascisten, die zowel in de minderheid waren als fysiek verspreid werden.

Ten slotte zijn antifascistische mobilisaties geen 'afleiding' van het 'duurzaam organiseren'. Zoals sommige Amerikaanse socialisten hebben betoogd die stellen dat antifascistische acties de energie afleiden van het reorganiseren van vakbonden of van het opbouwen van een effectieve beweging voor gezondheidszorg voor iedereen. Het is duidelijk dat de heropleving van een arbeiders- en sociale beweging die de werkende bevolking effectief kan verdedigen tegen het kapitaal essentieel is om de aantrekkingskracht van zowel het rechtspopulisme als het fascisme onder de arbeidersklasse te ondermijnen. Ons vermogen om te beginnen met de wederopbouw van onze eigen klasse- en sociale organisaties wordt echter bedreigd door een aangemoedigd fascistisch rechts.

We hebben al gezien dat misdadigers pogingen van studenten om zich te organiseren op campussen in de VS hebben verstoord. Nu de groeiende socialistische linkerzijde zich richt op het organiseren van mensen op de werkplek, moeten we bereid zijn de confrontatie aan te gaan met pogingen van fascistische groeperingen om de wederopbouw van een strijdbare arbeidersbeweging te verstoren en te voorkomen. Simpel gezegd, we mogen geen tegenstelling zien tussen de antifascistische acties en de duurzame organisatie op de werkplekken en in de gemeenschappen - ze zijn beide noodzakelijk als linkse en werkende mensen opnieuw het politieke initiatief in de VS en andere kapitalistische landen willen nemen.

Dit artikel werd op 10 oktober 2017 gepubliceerd op Salvage. Nederlandse vertaling en tussenkopjes redactie Grenzeloos.

Soort artikel: 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Vul de tekens uit bovenstaande afbeelding in.

Reageren