Rutte III wil enorm bewapeningsprogramma

17.04.2018

Onder de titel “Investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid” presenteerde de regering eind maart een programma dat binnen zes jaar moet leiden tot een verdubbeling van het budget voor Defensie. Deze plannen vormen een enorm bewapeningsprogramma dat gepaard gaat met het aanjagen van een nieuwe Koude Oorlog. 

Investeren in slagkracht is enorme bewapening

De begroting van 2018, het nu lopende jaar, bedraagt 9,2 miljard euro. Dat is iets meer dan 1% van het Bruto Binnenlandse Product (BBP). Er wordt toegewerkt naar een besteding van 2% BBP voor Defensie in 2024. Elk jaar in die periode komt er structureel 1,5 miljard bij. Voor 2020 zijn nu al nieuwe plannen beloofd om te kunnen besluiten tot verdere bewapening. Dat betekent dat er in 2024 18 miljard euro voor Defensie zal worden begroot. 

Aanleiding Rusland

Het aangevoerde motief voor deze ongekende militarisering is Rusland. Dit bewapeningsprogramma is een dwingende wens van de Amerikaanse regering, die zelf veel te veel aan bewapening uitgeeft en wil dat Europese NAVO-landen meer aan de NAVO gaan betalen. Wij moeten die hoge Amerikaanse wapenuitgaven niet als norm overnemen.

De officiële formule om deze plannen te rechtvaardigen is de “verslechterde veiligheidssituatie”. Nederland en zijn NAVO-bondgenoten zijn al sinds 2001 permanent in oorlog in tal van landen in de wereld, met militaire interventies die in veel gevallen de veiligheid in die landen niet blijken te helpen. Dat leidt wereldwijd tot veel haat tegen 'het Westen' en tot veel vluchtelingen en ontheemden.

Nu is de oplopende spanning met Rusland over Oekraïne, Georgië en de Oostzeestaten aanleiding tot nieuwe bewapening. In plaats van dialoog zoekt men de confrontatie. Er zijn weinig redenen om het voor de Russische regering op te nemen vanwege het autoritaire bestuur dat weinig ruimte laat voor oppositie. De kansen voor een Moskou’s Vredesinitiatief zijn vooralsnog gering, maar er zijn zeker geen redenen om een Koude Oorlog te beginnen en miljarden extra uit te geven aan marine, landmacht, luchtmacht en digitale oorlogvoering. Er zijn redenen genoeg om oude ontwapeningsvoorstellen serieus te nemen en bewapening en oorlogsretoriek achterwege te laten.

Het algemene gevaar van terrorisme speelt slechts een beetje door deze plannen heen. Daarvoor is ook geen enorme bewapeningspolitiek nodig; alleen specifieke maatregelen en die bestaan al. 

Kernwapentaak

In andere beleidstukken meldt de regering dat Nederland de kernwapentaak die nu nog bij de F-16 hoort, wil overdragen aan de JSF (ook F-35 genoemd) die in 2023 in Nederland moet worden gestationeerd. Dit is in strijd met een Kamermeerderheid uit 2013 en in strijd met het VN-verdrag voor het afschaffen van kernwapens. Daarover geen woord in de plannen. Bovendien stelt de regering dat het in 2017 door de VN overeengekomen verdrag ongunstig is voor het kernwapenbeleid van de NAVO. Het Amsterdams Vredesinitiatief keurt deze afwimpeling van het internationale verdrag voor een kernwapenverbod af en wil dat Nederland het verdrag tekent, afziet van modernisering van de kernwapens van de F-16 en afziet van een kernwapentaak voor de JSF. Voor de JSF worden in de Defensieplannen extra’s gepresenteerd zoals middellange- en langeafstandsraketten. 

Alternatief

De regeringsplannen zijn voor het Amsterdams Vredesinitiatief aanleiding om een totaal andere koers te bepleiten voor een veiligheidspolitiek van Nederland. We menen dat de grootste onveiligheid in de wereld en in Europa wordt veroorzaakt door klimaatverandering, de macht van de wapenindustrie; permanente oorlog in vele landen die leidt tot de vlucht van miljoenen mensen en een achteruitgang van de democratische kwaliteit van het leven in vele landen. Voor het gevaar van terrorisme zijn al passende maatregelen genomen. Daarvoor is deze grootschalige bewapeningspolitiek niet nodig. 

De veiligheid in Europa en de rest van de wereld moet door overleg, ontspanning en (kern)ontwapening worden gewaarborgd. 

De verhoogde uitgaven voor de Nederlandse oorlogsmachinerie heeft negatieve gevolgen voor andere sectoren in ons land. Deze miljarden kunnen niet worden besteed aan de noodzakelijke sociale en duurzaamheidplannen. Om slechts een paar voorbeelden te noemen, niet aan de achterstand in salarissen in het onderwijs; de algemene verslechtering van sectoren in de zorg; de enorme kosten van de overgang naar een duurzame energievoorziening; en goede en betaalbare woningen. 

Soort artikel
Reactie van:

Marc de Natris

wo, 04/18/2018 - 13:48

Welke Defensienota heeft u gelezen?
In de nota staat nergens dat het budget in 2024 2% BBP wordt. Dat is een afspraak die NL niet na gaat komen.
In 2020 wordt er door Rutte III besloten of "in het licht van de ontwikkeling van de veiligheidssituatie, de rijksbrede prioriteiten en binnen de afgesproken budgettaire kaders’ er extra in de slagkracht van Defensie zal worden geïnvesteerd. U zou dus grenzeloos positief over deze nota moeten zijn want NL behoudt de komende jaren een vredesleger en Rutte III geeft niet meer uit dan 1% van het BBP.
Of NL grenzeloos veilig is in een andere vraag.

Geachte Marc de Natris

Dank voor uw bericht. In de “Defensienota 2018, Investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid” staat het volgende over de doelstelling van de regering over de groeiplannen van de Defensiebegroting. “Dit doen we in het licht van de NAVO- afspraak uit 2014 om in tien jaar tijd de defensie-uitgaven in de richting van de NAVO-norm van twee procent van het BBP te bewegen.” (p11) De huidige nota geeft concrete groeicijfers tot 2021. In dat jaar moet de Defensiebegroting 1,28 % van het BBP bedragen. En verder staat in de nota op pag 9 “Deze Defensienota is dus geen eindpunt, maar een stap die past binnen de lange lijnen die zijn uitgezet met de NAVO-afspraken die in 2014 in Wales zijn gemaakt.”

Wat zegt de verklaring van Wales uit 2014? “In de volgende zin uit punt 14 van die verklaring wordt duidelijk dat in een decennium 2% van het BBP aan de Defensiebegroting moet worden uitgegeven. (“aim to move towards the 2% guideline within a decade with a view to meeting their NATO Capability Targets and filling NATO's capability shortfalls.”)

Het is ondubbelzinnig dat de regering in 2024, tien jaar na Wales een Defensiebegroting ter waarde van 2% van het Bruto Binnenlands Product wil hebben. Over twee jaar, in 2020, wordt een nieuwe nota opgesteld waarin de politieke ambities worden vastgesteld. De volgende redenen, of een combinatie daarvan, zouden die plannen kunnen verstoren.

- Gebrek aan uitvoeringscapaciteit;

- Meningsverschillen in de coalitie over bestedingskeuzen;

- Een nieuwe regering over drie jaar, als de termijn van de huidige regering er op zit, die er anders over denkt en afwijkt van het plan.

- Maatschappelijke oppositie om redenen van vrede of om sociale redenen waarbij het geld voor socialer doelen wordt geclaimd.

Dat alles kan leiden tot een bijstelling die voorkomt dat in 2024 2% van het BBP aan Defensie wordt besteed. Dat is te hopen, want met dit geld zijn heel goed andere, belangrijker zaken te financieren.

Namens Amsterdams Vredesinitiatief,

Guido van Leemput

Hier de nota

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/03/26/defensienota-2018-investeren-in-onze-mensen-slag…

Hier de NAVO-plannen uit 2014.

https://www.nato.int/cps/ic/natohq/official_texts_112964.htm

Reactie van:

Grenzeloos

ma, 04/23/2018 - 14:44

Van Marc de Natris ontvingen wij de volgende reactie:

“In de verschillende Defensienota’s wordt inderdaad verwezen naar de afspraak die Nederland op de NAVO-top in Wales 2014 heeft gemaakt. Een afspraak waarop tot op heden geen invulling aan is gegeven. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is geen voorstander van deze 2% norm en deze zal ondanks de druk van onze NAVO-partners die dit wel uitgegeven aan hun en onze veiligheid dan ook niet geschieden. Het % daalt de komende jaren in plaats van dat het groeit. In de Defensienota wordt er niet voor niets gesproken over lange lijnen ook wel het uitstellen van investeringen gesproken. Voorbeelden hiervan zijn lange lijnen naar de toekomst op blz. 7. Alleen het startpunt maart 2018 wordt vermeld. Over de versterking van de slagkracht wordt pas in 2020 eventueel een besluit genomen laat staan dat we groeien naar de 2%. Ook bijlage 4 Het investeringsprogramma gaat uit van het huidige budget. Er wordt nergens een voorschot opgenomen daar het kabinet over twee jaar de balans opnieuw gaat opmaken. Een balans die ongetwijfeld uit gaat slaan richting de energietransitie.

Het valt me op dat de ‘vredesinitiatieven’ altijd naar Defensie wijzen als zijnde verspilling van belastinggeld. Nederland kan alleen een welvarende natie zijn als zij onze veiligheid kan waarborgen. Er zijn voorbeelden genoeg van landen waar van de één op de andere dag de welvaart sterk is verminderd of zelfs helemaal is verdwenen door (sociale) onrusten dan wel oorlog.
Defensie speelt een belangrijke rol als het gaat om onze nationale veiligheid. Dagelijks wordt zij ingezet ten behoeve van onze samenleving. Iets dat veel Nederlanders niet weten of als een vanzelfsprekendheid zien. Echter, veiligheid is niet gratis.”

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop