Denemarken: Rood-Groene Alliantie, de laatste socialisten

06.06.2019

Denemarken staat wereldwijd bekend om zijn openbare voorzieningen en sociale vangnet. Maar nu de sociaaldemocraten hun traditionele waarden laten vallen, is radicaal links de enige overgebleven kracht die de bescherming van de verzorgingsstaat verdedigt.

Shakespeare vond dat de staat Denemarken verdorven was. Vandaag de dag is dat legendarisch als succesverhaal. Na de val van het Sovjet-socialisme riep Francis Fukuyama ‘het einde van de geschiedenis’ en de overwinning van de liberale hegemonie uit. Maar na de crisis van 2008 begon hij te betogen hoe andere landen zouden moeten proberen om ‘in de richting van Denemarken te bewegen’. Fukuyama nam Denemarken als een metafoor voor een land met een goed evenwicht tussen sterke instellingen, de rechtsstaat en democratische verantwoording.

Maar dat is niet de enige positieve kijk op het Scandinavische land. Vóór zijn presidentiële campagne hield Bernie Sanders bijeenkomsten waar hij de vraag stelde: ‘Wat kunnen we van Denemarken leren?’ Hij haalde het voorbeeld aan van gratis gezondheidszorg en onderwijs, een progressief belastingsysteem, ouderschapsverlof, betaalde vakantie en werkloosheidsuitkeringen.

In het eerste debat tussen de presidentskandidaten van de Democraten in 2015 antwoordde Hillary Clinton afstandelijk: ‘Wij zijn niet Denemarken. Ik hou van Denemarken. Wij zijn de Verenigde Staten van Amerika.’ Na het debat moest de Deense premier benadrukken dat het land in feite een markteconomie is en geen socialistische democratie.

Het is dus duidelijk dat ‘in de richting van Denemarken bewegen’ niet hetzelfde is als het verwezenlijken van de socialistische droom. Toch zijn de ontwikkelingen aan de linkerzijde van de Deense politiek een bron van inspiratie, ook in andere Scandinavische landen. Terwijl figuren als Nigel Farage de grote winnaars waren bij de Europese verkiezingen van afgelopen weekend, won de Rood-Groene Alliantie (Enhedslisten) voor het eerst een vertegenwoordiging in Brussel. Na de algemene verkiezingen van 5 juni kan Enhedslisten een belangrijke rol spelen in de nationale politiek.

Vernieuwing met een anker

Dit succes komt niet uit de lucht vallen. De Rood-Groene Alliantie is het afgelopen decennium belangrijk geweest voor de vernieuwing en groei van radicaal links in Scandinavië, een alternatief voor de oude sociaaldemocratische partijen. Haar beginselverklaring is expliciet revolutionair en benadrukt de noodzaak van een fundamentele socialistische omvorming van de samenleving. Tegelijkertijd heeft ze zich ontwikkeld van een marginale ‘waakhond’ die de wandaden van verschillende regeringen aan de kaak stelde, tot de op drie na grootste partij van het land, die de stabiele steun van acht tot tien procent van de bevolking heeft.

De rood-groene alliantie werd dertig jaar geleden opgericht, waarbij de krachten van uiterst links werden gebundeld. Vandaag de dag is het oude stigma van associatie met de Sovjet-Unie verdwenen, in plaats daarvan wordt er gepleit voor een democratische weg naar sociale verandering en meer in het algemeen voor een moderner profiel. Leidende figuren zijn onder andere jonge, vertrouwde en populaire strijders voor rechtvaardigheid, de meeste van hen zijn vrouw - Game of Thrones fans kunnen hen een beetje vergelijken met de vroege Daenerys Targaryen. (En anders dan in de zeven koninkrijken heeft de rood-groene alliantie een roulatiesysteem onder haar leiders dat ervoor zorgt dat de macht gedeeld wordt en voorkomt dat toppolitici te lang in functie blijven).

Politiek gezien stelt de partij de strijd tegen economische ongelijkheid voorop. Ze heeft als het ware de tijdgeest doorbroken door te strijden tegen bezuinigingen op de werkloosheidsuitkeringen, in een tijd waarin stijgende werkloosheid een toenemend aantal Deense werknemers treft. Ze neemt ook een vaak eenzaam standpunt in ter ondersteuning van sociale bewegingen, zoals het verdedigen van strijdende leraren tegen de versoepeling van de arbeidstijdenregeling en het bestrijden van de verkoop van aandelen in het staatsbedrijf in de energiesector aan Goldman Sachs.

Bovendien heeft de Rood-Groene Alliantie vastgehouden aan haar socialistische visie en ondogmatische marxistische benadering van de politiek, waarin de maatschappij en de politiek worden geanalyseerd op basis van fundamentele belangenconflicten tussen arbeid en kapitaal, tussen het gewone volk en de elites.

Eerlijkheid voorop

Op 5 juni gaan de Denen weer naar de stembus om hun nationale parlement te kiezen. Na de Brexit haalde de Rood-Groene Alliantie een paar scherpe kantjes af van haar traditionele linkse oppositie tegen de Europese Unie, met haar restrictieve neoliberale verdragen. Dit heeft de partij er niet van weerhouden om moedige initiatieven te nemen om het publieke debat naar links te trekken.

Het afgelopen jaar heeft de partij vooral de politieke agenda bepaald. Dit is te danken aan haar ambitieuze voorstellen voor de democratisering van de particuliere sector door middel van coöperaties en andere vormen van gemeenschappelijk eigendom, haar oproep tot regulering van de financiële sector en haar kritiek op de politieke prioriteiten van de nationale begroting. Haar ideologie verbergend achter ‘economie’ berekende het ministerie van Financiën dat belastingverlagingen de werkgelegenheid zou verhogen zonder rekening te houden met de positieve economische effecten van hogere netto inkomens. Bovendien, en misschien wel het belangrijkste, heeft de partij een eerlijk en samenhangend programma voor de ecologische transitie gepresenteerd - een Deense versie van de Green New Deal.

Het klimaatprogramma van de Rood-Groene Alliantie laat zien hoe milieubeleid op een eerlijke manier kan worden uitgevoerd, zonder dat de werknemers en vooral de lage inkomens worden getroffen. Er zullen nieuwe banen worden gecreëerd voor diegenen van wie de huidige banen bedreigd worden door de vergroening van de economie. De bedrijven die het meest vervuilen zullen de meeste belasting betalen, maar ze zullen subsidies terugkrijgen als ze overschakelen op groene productie. In die optiek moeten ook de heffingen op vormen van consumptie die een negatieve invloed hebben op het klimaat gedifferentieerd worden. Veel zakelijke reizen zullen zwaarder worden belast dan een eenvoudige gezinsvakantie. En het deel van de bevolking met midden en lage inkomens zal belastingteruggave krijgen.

Voor de Rood-Groene Alliantie is deze milieu-agenda niet alleen maar window-dressing: ze staat er al lang op dat ‘de volgende verkiezingen klimaatverkiezingen moeten zijn’. En in de huidige verkiezingscampagne is het klimaat echt het belangrijkste punt voor de Deense kiezers geworden (zoals een opiniepeiling van Norstat aantoont). Gezondheid en ongelijkheid mobiliseren ook brede massa's kiezers, terwijl immigratie voor Deense kiezers van de agenda is verdwenen, ook al trekt het veel aandacht in het publieke debat.

De doorbraak van de Rood-Groene Alliantie viel samen met de achteruitgang van de meest directe concurrent van de partij ter linkerzijde: de links-socialistische Socialistische Volkspartij (SF). SF is een nauwe samenwerking aangegaan met de sociaaldemocraten, die in 2011 in de regering zijn gekomen, maar dit betekende ook dat ze haar bezwaren tegen een hard immigratiebeleid opzij moest zetten. De onrust binnen de SF-rangen was zo groot dat het op een gegeven moment het einde van de partij leek te zijn. SF verliet de regering in 2014, na grote interne verdeeldheid over de verkoop van staatsaandelen in de energiesector.

SF blijft de junior partner van de sociaaldemocraten. Maar tot nu toe is de SF tijdens de verkiezingscampagne in de peilingen gegroeid, kennelijk niet ten koste van de rood-groene alliantie. De linkerzijde als geheel groeit dus. De partijen links van de sociaaldemocraten winnen samen tot 20 procent.

De opkomst van deze alternatieve krachten helpt ook om de sociaaldemocraten aan te zetten tot een retoriek die kritischer is over de excessen van het kapitalisme, in een poging om linkse kiezers op het belangrijke terrein van het welzijns- en belastingbeleid het hof te maken. De centrumlinkse partij laat echter veel ruimte om aan haar intenties te twijfelen. Dit is niet alleen te danken aan haar naar rechts bewegende politiek op het gebied van immigratie, die dichter bij de standpunten van de rechtspopulistische Deense Volkspartij (DF) komt, maar zelfs aan haar recente staat van dienst met betrekking tot de verzorgingsstaat zelf.

Socialisme in het land van de gelijkheid?

Dit lijkt misschien verrassend buiten Scandinavië, waar de regio - naast de Vikingen - het meest bekend is om zijn uitgebreide welvaartsstaten, in de twintigste eeuw opgebouwd door een goed georganiseerde arbeidersbeweging. Waarom is er dan behoefte aan partijen links van de sociaaldemocratie? In feite hebben juist de sociaaldemocratische partijen, die ooit deelnamen aan de opbouw van de welvaartsstaat, in de afgelopen decennia de hervormingen voorgestaan die een bedreiging vormden voor de belangrijkste pijlers van dat model. Net als haar zusterpartijen hebben de Deense sociaaldemocraten belastinghervormingen doorgevoerd die de ongelijkheid vergroten, markten en managementmodellen uit het particuliere bedrijfsleven geïntroduceerd in de gezondheidszorg en de publieke sector, en staatsbedrijven en openbare diensten geprivatiseerd.

Het zijn juist de nieuwe partijen buiten de sociaaldemocraten die het sterkst staan in de tradities van de arbeidersbeweging. Zij blijven haar oorspronkelijke agenda nastreven, en zijn de belangrijkste verdedigers van de openbare diensten die zij opgebouwd hebben, en de voorvechters van het idee van een radicale en democratische socialistische toekomst. Als je Denemarken beziet als een land met relatief weinig ongelijkheid, een hoog niveau van vertrouwen in instellingen en sterke instellingen, biedt dit ook de basis voor een strijd voor nog meer democratie en gelijkheid - een socialistisch project waar de sociaaldemocraten niet langer voor willen vechten.

De huidige wending van de sociaaldemocraten is veeleer het verlengstuk van een regressieve wending in de Deense politiek die de beginselen van solidariteit en gelijkheid die ten grondslag liggen aan de verzorgingsstaat ondermijnt. Zij winnen kiezers terug van rechts, maar zonder de toename van extreemrechtse thema's te stoppen.

De Deense aanpak van dergelijke krachten is al lang zelfgenoegzaam, ze behandelen de rechtervleugel niet als paria's, maar staan open voor meer ruimte voor hen. Terwijl in Zweden de weigering van de andere partijen om samen te werken met de extreemrechtse Zweedse Democraten problemen heeft veroorzaakt bij het vormen van regeringen, heeft de Deense aanpak van het ‘neutraliseren’ van de rechtspopulisten door concessies te doen aan hun agenda hen ook niet ondermijnd. Integendeel, de rechtse populisten hebben de afgelopen jaren samen met de Deense regering deelgenomen aan overeenkomsten over de nationale begroting en andere kernvraagstukken.

In plaats van zich te verzetten tegen de anti-immigratie-agenda van de Deense Volkspartij, buigen de sociaaldemocraten ervoor. Hun leider Mette Fredriksen heeft openlijk gezegd dat ze met rechts wil samenwerken om een brede meerderheid achter een restrictieve immigratiepolitiek te verzekeren. We kunnen ons afvragen of de zogenaamde ‘neutralisering’ van de anti-immigratiepolitiek, door het bezetten van het terrein van rechts, de ruimte voor extreemrechtse krachten echt beperkt heeft. Hoewel de Deense Volkspartij stemmen aan de sociaaldemocraten dreigt te verliezen, staan twee andere kleine racistische partijen op het punt het parlement te betreden.

Het politieke antwoord van de Rood-Groene Alliantie was de verdediging van de rechtsstaat en de bestrijding van racisme. Toch zijn de vertegenwoordigers van de partij eerlijk geweest over het feit dat integratie geld kost, dat het opnemen van getraumatiseerde vluchtelingen uit door oorlog verscheurde landen inspanningen kost, en als de staat gemeenten verantwoordelijk maakt voor deze taak, moet de staat hen ook financieren. Dit vereist ook dat we elk conflict vermijden - zoals rechts en de sociaaldemocraten suggereren - tussen het betalen voor de verzorgingsstaat en het uitgeven van middelen aan vluchtelingen.

Bovendien benadrukt de Rood-Groene Alliantie dat de noodzaak om vluchtelingen op te vangen een andere kwestie is dan werkgevers die goedkope arbeidskrachten importeren, zoals het EU-model dat voorstaat. Het risico bestaat namelijk dat de interne arbeidsmarkt van de Europese Unie wordt gebruikt om de concurrentie tussen werknemers te vergroten, ten nadele van de lonen en de arbeidswetgeving, gezien de ongelijkheid tussen landen met sterkere vakbonden en een meer gecomprimeerde loonstructuur (in het algemeen, in Noord-Europa) en de lageloneneconomieën van het Oosten. De Rood-Groene Alliantie dringt er dus op aan dat alle aanwervingen moeten plaatsvinden op een gemeenschappelijk loonniveau en onder de voorwaarden van de vakbonden.

In plaats van de immigratiekwestie volledig te negeren of - erger nog - de eigen standpunten van de rechtse populisten in te nemen, betekent dit standpunt dat het conflict tussen arbeid en kapitaal centraal moet staan. In tegenstelling tot het standpunt van de sociaaldemocraten benadrukt het de noodzaak om linkse principes te verdedigen en te voorkomen dat de globalisering druk uitoefent op de krachtsverhoudingen op de arbeidsmarkt.

Hoop voor links

In veel landen vallen de oude centrum-linkse en centrum-rechtse partijen en de traditionele politieke blokken die er omheen gebouwd zijn uit elkaar - en hier is Denemarken geen uitzondering. Gezien de opkomst van partijen verder naar rechts heeft de conservatieve premier Lars Løkke Rasmussen zelfs gesproken over het vormen van een grote coalitie samen met de sociaaldemocraten.

Deze partij wil inderdaad zowel met rechts als links samenwerken, maar heeft tot nu toe elk voorstel voor een brede coalitieregering tussen de grote en meer gevestigde partijen verworpen. Terwijl Rasmussen de Rood-Groene Alliantie probeerde in diskrediet te brengen door haar te vergelijken met ‘andere  extreme’ partijen van extreem-rechts, heeft de sociaaldemocratische leider een dergelijke analyse duidelijk van de hand gewezen.

Tijdens de laatste sociaaldemocratische regering heeft de Rood-Groene Alliantie al bewezen dat zij niet graag aan de zijlijn staat als louter protestpartij, maar dat zij concrete resultaten heeft geboekt. Door haar bemoeienis met de begrotingsonderhandelingen heeft zij zowel een strengere belastingheffing op multinationale ondernemingen als betere sociale uitkeringen bewerkstelligd. Toch kon ze niet alleen de agenda bepalen: in plaats daarvan werden veel kernvraagstukken geregeld door middel van overeenkomsten tussen de sociaaldemocraten en de conservatieven.

Terwijl deze afstemming met rechts zelfs de eigen kiezers van de sociaaldemocraten gedemobiliseerd heeft, heeft de Rood-Groene Alliantie getracht het politieke zwaartepunt in een radicalere richting te trekken. De opiniepeilingen wijzen erop dat ze na de verkiezingen meer invloed zal hebben: sommige van haar initiatieven beginnen al weerklank te vinden bij de sociaaldemocraten, bijvoorbeeld door de neoliberale ideologische berekeningen die aan de basis liggen van de begrotingsprioriteiten in twijfel te trekken.

In die zin lijkt de Rood-Groene Alliantie nu beter dan ooit voorbereid om de regeringsonderhandelingen te beïnvloeden. Maar er zijn ook tegenkrachten. De sociaal-liberale partij, die staat voor harde neoliberale hervormingen, speelde bijvoorbeeld een sleutelrol in de rechtse draai van de sociaaldemocratische regering tussen 2011-2015 en heeft ongetwijfeld aan kracht gewonnen in de huidige verkiezingscampagne.

In Denemarken en elders ontwikkelt de politiek zich niet in één richting. De linkse projecten die de afgelopen jaren zijn ontstaan, hebben allemaal hun eigen bijzonderheden en verschillende omstandigheden. Wat hen echter verenigt - van Bernie Sanders in de Verenigde Staten tot Jeremy Corbyn in het Verenigd Koninkrijk en de heroplevende radicale linkse partijen in Denemarken - is de combinatie van een gedurfde toon met concrete plannen die concrete alternatieven bieden voor de gewone mensen.

De rood-groene alliantie is, op zijn minst, klaar voor dit gevecht. En de combinatie van concreet dagelijks werk om de samenleving te veranderen met een langetermijnvisie is geen slecht recept voor een socialistische partij. In het hart van de Noordse welvaartsstaat laat een partij links van de sociaaldemocratie zien dat de overwinningen uit het verleden wellicht nog verder kunnen worden uitgebreid.

Dit artikel is geschreven vóór de algemene verkiezingen van 5 juni in Denemarken en verscheen eerder op Jacobin. Nederlandse vertaling Grenzeloos.

De rood groene alliantie haalde bij de verkiezingen 13 zetels, een minder dan ze had. Hun Engelstalige site vindt u hier.

Dossier
Soort artikel
Reactie van:

Marco de Leeuw (niet gecontroleerd)

vr, 06/07/2019 - 14:00

De Rood-Groene Alliantie is in 1989 opgericht door de Socialistische Arbeiders Partij (Deense sectie van de Vierde Internationale en zusterorganisatie van SAP-Grenzeloos), de Linkse Socialistische Partij, de Deense Kommunistische Partij en onafhankelijke socialisten. 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.